sữa
Ngộ nhận sữa của loài nào cũng tốt! Không đủ sữa mẹ hoặc sữa mẹ không đủ chất thì mượn sữa loài khác cũng vẫn tốt!

Nhiều người tưởng rằng sữa bò từ con bò sữa, là một con bò trắng đốm đen cứ nuôi đủ tuổi thì sẽ có sữa để thu hoạch chứ nó không cân mang bầu và sinh đẻ thì mới có