Archive page banner
Toán 4 – Đề kiểm tra cuối học kỳ II – Đề 1

Thời gian: 40 phút Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau. a) Trong các phân số dưới đây, phân số nào bé hơn 1 ?A. $\frac{11}{2}$B. $\frac{11}{11}$C. $\frac{2}{11}$