Archive page banner
 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) I. Phần trắc nghiệm: Câu 1: Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết

 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) I. Phần trắc nghiệm: Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a)

 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) I. Phần trắc nghiệm: Câu 1: Số “sáu mươi tư” được viết là: Câu 2: Trong

 [Thông tư 27] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 Thông tư 27 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:   Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 3: Tính nhẩm: Bài 4: a) Điền

  Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống: Bài 2: Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh: Bài 3: Tính nhẩm:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:   Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 3: Tính nhẩm: Bài 4: a) Điền số thích