Archive page banner
[Thông tư 22] Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thông tư 22 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) I/ Look at the picture and match II/ Complete the following words

[Thông tư 27] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 (có ma trận)

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 (có ma trận) Thông tư 27   Ma trận đề thi tiếng Anh 1 học kỳ 1               Thời gian

[Thông tư 27] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thông tư 27 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) I. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc

 [Thông tư 27] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thông tư 27 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng II.

 [Thông tư 22] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thông tư 22 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) Exercise 1: Look at the picture and complete the word Exercise 2:

 [Thông tư 22] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2021 – 2022 Thông tư 22 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) Exercise 1: Look at the picture and match Exercise 2: Count and