Archive page banner
quyết định
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không quyết định?

Nếu bạn không bao giờ lựa chọn thì bạn sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì.

quyết định
Có những cách ra quyết định nào?

* Không quyết định: Để người khác quyết định thay bạn những gì bạn sẽ làm.

quyết định
Bạn cần đưa ra quyết định trong tình huống nào?

Mỗi ngày, bạn phải đưa ra rất nhiều quyết định, một số là quyết định nhỏ và một số là quyết định lớn.

QUYẾT ĐỊNH
Thế nào là ra quyết định?

Cha mẹ thường hay có xu hướng quyết định thay con cái.