Toán lớp 2

Phép cộng có tổng bằng 10

Luyện tập 1: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Thêm mấy để được 10?

Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Em thấy ở hình a có 9 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 1 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 1 chấm.

Em thấy ở hình b có 7 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 3 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 3 chấm.

Em thấy ở hình c có 8 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 2 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 2 chấm.

Em thấy ở hình d có 6 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 4 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 4 chấm.

Luyện Tập 2: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

7 + …… = 10                                                10 = 8 + ……

9 + …… = 10                                                10 = 6 + ……

Trả lời:

Phép tính: 7 + …… = 10

Em cần Trả lời câu hỏi: 7 cộng mấy bằng 10 ?

7 cộng 3 bằng 10 vậy em điền số 3 vào chỗ chấm: 7 + 3 = 10

Phép tính: 9 + …… = 10

Em cần Trả lời câu hỏi: 9 cộng mấy bằng 10 ?

9 cộng 1 bằng 10 vậy em điền số 1 vào chỗ chấm: 9 + 1 = 10

Phép tính: 10 = 8 + ……

Em cần Trả lời câu hỏi: 10 bằng 8 cộng mấy ? hay 8 cộng mấy bằng 10 ?

8 cộng 2 bằng 10 vậy em điền số 2 vào chỗ chấm: 10 = 8 + 2

Phép tính: 10 = 6 + ……

Em cần Trả lời câu hỏi: 10 bằng 6 cộng mấy ? hay 6 cộng mấy bằng 10 ?

6 cộng 4 bằng 10 vậy em điền số 4 vào chỗ chấm: 10 = 6 + 4

Em được kết quả như sau:

7 + 3 = 10                  10 = 8 + 2

9 + 1 = 10                  10 = 6 + 4

Luyện tập 3: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:

9 + 1 + 7                                                        7 + 3 + 6

6 + 4 + 2                                                        8 + 2 + 5

Trả lời:

Phép tính: 9 + 1 + 7

Em thấy có 2 phép cộng nên em thực hiện lần lượt tính phép tính bên trái trước sau đó thực hiện phép tính bên phải sau.

9 + 1 = 10

10 + 7 = 17

Vậy: 9 + 1 + 7 = 17

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

9 + 1 + 7 = 17                                               7 + 3 + 6 = 16

6 + 4 + 2 = 12                                               8 + 2 + 5 = 15

Luyện tập 4: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Hai hình nào có tổng số chó là 10?

Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thấy hình A có 4 con chó, hình B có 5 con chó, hình C có 3 con chó, hình D có 2 con chó, hình E có 7 con chó, hình H có 8 con chó, hình K có 6 con chó, hình M có 5 con chó.

Với hình A em có 4 cộng 6 bằng 10 nên em lấy hình A + hình K thì sẽ là 10 con.

Em làm tương tự với các hình còn lại và được kết quả như sau:

Hình có tổng số chó là 10 là: hình A + hình K, hình B + hình M, hình C + hình E,

hình D + hình H

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Comments are closed.