sữa
Giác ngộ: Móng giò không lợi sữa!

Sữa mẹ được tạo nhờ hormone qua những giai đoạn khác nhau

sữa mẹ
Ngộ nhận: Sữa mẹ ít quá, cần ăn móng giò để lợi sữa!

Nhân câu chuyện với một bà mẹ nuôi con sữa mẹ (trong bài viết này chúng ta sẽ gọi là "mẹ sữa")

quyết định
Câu hỏi thực hành kỹ năng ra quyết định

Bạn có dựa vào “bản năng” hoặc cảm xúc để nhận biết điều gì là đúng hay sai không?

quyết định
Quá trình ra quyết định có trách nhiệm

Giải quyết vấn đề là gì? Ra quyết định và giải quyết vấn để liên quan với nhau như thê nào?

quyết định
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không quyết định?

Nếu bạn không bao giờ lựa chọn thì bạn sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì.

GRADE 1 – LESSON 29

A. Listening: B. Reading, Grammar and writing: I. Read and do the following task: The Browns are the cat family. They are very friendly. Father the Cat is very serious and clever. He is a businessman. He works in an