Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 126 – Bài 34 Ôn tập hình phẳng sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1: Trang 126 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 34

Trả lời:

Em thực hiện đếm số đoạn thẳng ở mỗi hình, em được kết quả như sau:

bài 34

Bài 2: Trang 126 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 34

 b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong các đoạn thẳng trên có:

Đoạn thẳng …… và đoạn thẳng …… dài bằng nhau.

Đoạn thẳng ……. dài nhất, đoạn thẳng …… ngắn nhất.

Trả lời:

a) Em dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài mỗi đoạn thẳng, em được như sau:

bài 34

 b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong các đoạn thẳng trên có:

Đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng CD dài bằng nhau.

Đoạn thẳng MN dài nhất, đoạn thẳng AB ngắn nhất.

Bài 3: Trang 126 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Tô màu vào những hình tứ giác trong các hình dưới đây.

bài 34

Trả lời:

Có 3 hình tứ giác, em tô màu như sau:

bài 34

Bài 4: Trang 127 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết tên ba điểm thẳng hàng có trong hình sau.

bài 34

Mẫu: A, M, B là ba điểm thẳng hàng.

Trả lời:

Em quan sát hình và tìm các điểm thẳng hàng (các điểm cùng nằm trên một đường thẳng)

A, P, C là ba điểm thẳng hàng; 

D, N, C là ba điểm thẳng hàng; 

M, P, N là ba điểm thẳng hàng; 

Bài 5: Trang 127 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Vẽ hình (theo mẫu).

bài 34

Trả lời:

Em vẽ như sau:

bài 34

Bài 1: Trang 127 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 9 cm.

Trả lời:

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

bài 34

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 9 cm.

bài 34

Bài 2: Trang 127 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

bài 34

Độ dài đoạn thẳng NP là: ………………………………

b)  Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

bài 34

AB = ………cm, BC = …….. cm, CD = ………cm, DE = ………cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: ………………………………………

Trả lời:

a) Độ dài đoạn thẳng NP là:13 cm – 7 cm = 6 cm

b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét, em đo được:

AB = 4 cm, BC = 3 cm, CD = 3 cm, DE = 4 cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDE bằng tổng độ dài của các đoạn trên là: 4 + 3 + 3 + 4 = 14 cm 

Vậy:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 14 cm

Bài 3: Trang 128 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bài 34

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

bài 34

Trả lời:

bài 34

Em quan sát để tìm quy luật, em thấy một nhóm gồm: hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông. Vậy hình thích hợp đặt vào dấu ? là hình tứ giác. Em khoanh vào đáp án C. 

bài 34

Bài 4: Trang 128 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 34

Hình N được xếp bởi …… hình A.

Trả lời:

Em vẽ hình như sau để dễ dàng đếm:

bài 34

Hình N được xếp bởi 12 hình A.

Bài 5: Trang 128 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bài 34

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 2                             B. 3                             C. 4                             D. 5 

Trả lời:

Các hình tứ giác trong hình là: AMND; NPBM; NCBM; ABCD.

Em khoanh vào C.

Số hình tứ giác có trong hình bên là :

bài 34

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Leave a Comment