Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng trang 134 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 134 – 135)

Rô-bốt cắt giấy màu được các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác rồi trang trí lên cây như hình vẽ:

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 74

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 74

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 74

Cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 74

a) Số?

Có … quả cam; … quả táo; … quả xoài.

b) Chọn câu trả lời đúng.

Loại quả nào có nhiều nhất?

A. Cam                              B. Táo                        C. Xoài

Loại quả nào có ít nhất?

A. Cam                              B. Táo                        C. Xoài

a) 

36 quả cam

50 quả táo

42 quả xoài

b) 

Quả táo có nhiều nhất; Quả cam có ít nhất.

Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 2 quả bóng. Chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a) Cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh.

A. Chắc chắn                      B. Không thể                                  C. Có thể

b) Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ.

A. Chắc chắn                      B. Không thể                                  C. Có thể

c) Trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.

A. Chắc chắn                      B. Không thể                                  C. Có thể

Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ.

a) Vì có 2 quả bóng xanh nên cả hai quả lấy ra có thể đều là bóng xanh.

Chọn C. 

b) Vì chỉ có 1 quả bóng đỏ nên cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ là không thể.

Chọn B.

c) Vì có 2 bóng xanh, 1 bóng đỏ nên 2 quả bóng lấy ra có thể là:

+ 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ

+ 2 quả bóng xanh

Vậy chắc chắn trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.

Chọn A.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

3208 Comments