Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập hình học trang 127 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 127 – 128)

a) Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình sau:

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

b) Có bao nhiêu đường cong trong hình sau?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

a) Các 6 đoạn thẳng trong hình vẽ: AB, AD, AC, BD, DC, BC

b) Có 3 đường cong.

Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình sau?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72 

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72 

Có các hình tứ giác là: Hình 2; Hình 12; Hình 23

Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Khối trụ: Hình B, Hình C

Khối cầu: Hình E

Vẽ hình (theo mẫu):

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải:

Học sinh vẽ hình vào vở.

a) Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong mỗi hình sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

b) Rô-bốt đã trồng 5 cây thành 2 hàng, sao cho mỗi hàng có 3 cây như sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Em hãy tìm cách trồng 7 cây thành 3 hàng, sao cho mỗi hàng có 3 cây.

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Ba điểm thẳng hàng là:

A, E, B

A, G, C

B, H, C

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Ba điểm thẳng hàng là:

N, O, Q

M, O, P

b) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72 

Luyện tập (trang 129 – 130)

Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét, em hãy đo độ dài đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC. Sau đó cho biết độ dài đoạn thẳng AC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Đoạn thẳng AC dài 13cm.

Tính độ dài các đường gấp khúc ABC, BCD, ABCD.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

18 + 9 = 27 (cm)

Độ dài đường gấp khúc BCD là:

9 + 14 = 23 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

18 + 9 + 14 = 41 (cm)

Đáp số:

Đường gấp khúc ABC: 27 cm

Đường gấp khúc BCD: 23 cm

Đường gấp khúc ABCD: 41 cm

Con ốc sên có thể bò tới bông hoa theo đường gấp khúc MAN hoặc MBN. Hỏi ốc sên bò theo đường nào ngắn hơn và ngắn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Độ dài của đường gấp khúc MAN là:

12 + 27 = 39 (cm)

Độ dài của đường gấp khúc MBN là:

9 + 27 = 36 (cm)

Vì 36 cm < 39 cm nên ốc sên bò theo đường gấp khúc MBN ngắn hơn và ngắn hơn 27 cm – 9 cm = 18 cm.

Kiến vàng đi đến đĩa kẹo theo đường MNPQO, kiến đỏ đi đến đĩa kẹo theo đường ABCDEGHO (như hình vẽ). Hỏi đường đi của con kiến nào ngắn hơn?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Đường đi của kiến vàng là:

1 + 5 + 7 + 3 = 16 (cm)

Đường đi của kiến đỏ là:

2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 15 (cm)

Vì 15 cm < 16 cm nên đường đi của kiến đỏ ngắn hơn đường đi của kiến vàng.

Đáp số: 15 cm

Cây cầu là đường gấp khúc ABCD dài 160m. Đoạn cầu là đường gấp khúc BCD dài 110m. Hỏi đoạn cầu AB dài bao nhiêu mét?

Độ dài đoạn cầu AB là:

160 – 110 = 50 (m)

Đáp số: 50m

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

319 Comments

Leave a Comment