Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân, phép chia trang 122 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết
sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 122 – 123)

Tìm phép nhân thích hợp:

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu):

Mẫu:

3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 × 4 = 12 

a) 3 × 4

b) 9 × 2

c) 6 × 5

a) 3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

Vậy 3 × 4 = 12.

b) 9 × 2 = 9 + 9 = 18 

Vậy 9 × 2 = 18. 

c) 6 × 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

Vậy 6 × 5 = 30.

Số? 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

*) 5 × 7 = 35

35 : 5 = 7                           35 : 7 = 5

*) 2 × 8 = 16

16 : 2 = 8                           16 : 8 = 2

*) 5 × 4 = 20

20 : 5 = 4                           20 : 4 = 5

Mỗi chùm có 5 quả dừa. Hỏi 4 chùm dừa như vậy có bao nhiêu quả?

4 chùm dừa có số quả là:

5 × 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

Liên hoan tết Trung thu, cô giáo mua về cho lớp 15 hộp bánh. Cô chia đều bánh cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy hộp bánh?

Mỗi tổ được số hộp bánh là:

15 : 5 = 3 (hộp)

Đáp số: 3 hộp bánh

Luyện tập (trang 123 – 124)

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Mỗi con ong sẽ đậu vào bông hoa nào?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

2 × 3 = 6                                 2 × 5 = 10                          2 × 4 = 8           2 × 2 = 4

12 : 2 = 6                                 8 : 2 = 4                            16 : 2 = 8          20 : 2 = 10

Các phép tính có kết quả bằng nhau là:

2 × 3 và 12 : 2 

2 × 5 và 20 : 2 

2 × 2  và 8 : 2 

 2 × 4   và 16 : 2 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Số?                          

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Mỗi đợt thi mua rồng có 2 đội tham gia. Hỏi 4 đợt thi múa rồng như vậy có bao nhiêu đội tham gia?

4 đợt thi múa rồng có số đội tham gia là:

2 × 4 = 8 (đội)

Đáp số: 8 đội

Bác thợ mộc cưa một thanh gỗ dài 20 dm cắt thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Mỗi đoạn dài số đề-xi-mét là:

20 : 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Luyện tập (trang 125)

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Mỗi con thỏ được lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả là số ghi trên con thỏ đó. Hỏi con thỏ nào được lấy nhiều củ cà rốt nhất?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

2 × 3 = 6                            2 × 5 = 10                   50 : 5 = 10               4 × 2 = 8

12 : 2 = 6                           2 × 4 = 8                             40 : 5 = 8                              30 : 5 = 6

20 : 2 = 10                          16 : 2 = 8

*) Các phép tính có kết quả bằng 6: 

2 × 3;            12 : 2;                 30 : 5    

*) Các phép tính có kết quả bằng 8: 

4 × 2;             2 × 4;                 40 : 5;                16 : 2 

*) Các phép tính có kết quả bằng 10: 

2 × 5;           50 : 5;          20 : 2 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Con thỏ mang số 6 lấy được 3 củ cà rốt.

Con thỏ mang số 8 lấy được 4 củ cà rốt.

Con thỏ mang số 10 lấy được 3 củ cà rốt.

Vậy con thỏ mang số 8 lấy được nhiều củ cà rốt nhất.

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 71

Trong ngày hội đua thuyền, mỗi đợt đua có 5 thuyền tham gia. Hỏi 3 đợt đua như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia?

Số thuyền ở 3 đợt đua là:

5 × 3 = 15 (thuyền)

Đáp số: 15 thuyền

Rô-bốt đếm trong chuồng cả gà và thỏ có 8 cái chân. Hỏi trong chuồng có mấy con thỏ?

Gà có 2 chân; Thỏ có 4 chân

Vì 8 = 4 + 2 + 2 nên trong chuồng có 2 con gà, 1 con thỏ.

Vậy trong chuồng có 1 con thỏ.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

254 Comments

Leave a Comment