Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 2: Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 3: Tính nhẩm:

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 2:

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3: Tính nhẩm:

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 5: Làm theo mẫu:

Mẫu: 

a) Số: 7, 3, 4

b) Số: 1, 2, 3

c) Số: 2, 9, 7

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 3: Tính nhẩm:

Bài 4:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …, …, 7, 6, …, 4, …, …, 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 1: Nối:

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Bài 3: Tính nhẩm:

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 5: Nối các số từ 1 đến 10:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Chân trời sáng tạo

Leave a Comment